top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME’NİN KONUSU 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) içeriğine uygun olarak düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, SERVE KAFE UNLU MAMÜLLER LTD ŞTİ,ye (“Hizmet Sağlayıcı”) ait www.kruvasante.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait mal ve/veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hükümler ve şartlar çerçevesinde onaylanmış ve imzalanmıştır.

A.         ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

B.        ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: SERVE KAFE UNLU MAMÜLLER LTD ŞTİ

ADRES: BARBAROS MAH. BÜLTEN SOK. 31/A ÇANKAYA/ANKARA

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi, kargo ücreti gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü bulunacağı ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, karşılarında yazılan açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yerine getirilen veya yerine getirilmesi taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi (“Mesafeli Satış Sözleşmesi”),

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

2. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait SİTE üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3. GENEL HÜKÜMLER

1. ALICI, SATICI’ya ait SİTE’de sözleşme konusu ürünün temel özelliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, tüm konu hakkında bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeye elektronik ortamda onay vermesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya iletilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel nitelikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Ürünlerin teslimatı için bu Sözleşme’nin siparişin elektronik ortamda SATICI’ya ulaşmış olması ve eğer SİPARİŞ VEREN/ALICI önceden ödeme yapmayı tercih etmiş ise, bedelinin SATICI’nın hesabına aktarılmış olması gerekmektedir. Ürünlerin bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmamış veya banka kayıtlarında iptal edilmişse SATICI’nın ürünleri teslim etme yükümlülüğü ortadan kalkar.

3.SİPARİŞ VEREN, ALICI ve FATURA BİLGİLERİ aynı ve/veya farklı kişilere ait olabilir.

Farklı kişilere ait olması durumunda, SİPARİŞ VEREN verdiği ve onayladığı tüm bilgilerden kendisi sorumlu olmaktadır.

SİPARİŞ VEREN ve ALICI’nın birlikte sorumlu olduğu yükümlülükler, burada SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

SİPARİŞ VEREN, verdiği ve onayladığı bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Verilen bilgilerle ALICI’ya ulaşılamaması durumunda bütün sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

4. Bu Sözleşme’de, SATICI tarafından verilen bilgiler, uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde, ergin olmayanlar ve ayrım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak halde ve ticari amaçlarla verilmektedir.

5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün ortadan kalkacağını  kabul, beyan ve taahhüt eder.

 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyen ve/veya geciktiren durumların oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa benzeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.

 ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi durumunda ALICI’nın nakit olarak yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerdeyse, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) hafta sürebileceği, bu tutarın bankaya iadesinin gerçekleşmesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili durumlar olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve teyidini almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7. SATICININ, ALICI tarafından SİTE’de kayıt formunda veya sipariş esnasında belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, bildirim, pazarlama ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak bütün hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacak ve sorumlu tutacaktır.

9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (virüs, truva atı, spam vb.) işlemlerde bulunamaz.

10. SATICI’ya ait SİTE üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir ve Link verilen web sitesinin içeriği ve bulunan bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

11. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI veya üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal sebebiyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi durumunda, SATICI’nın ALICI’ya karşı işbu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4. CAYMA HAKKI

Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Teslim aldıktan sonra sadece Satıcı’nın bir hatasından kaynaklanan durum veya sebeplerle cayma hakkı talep edebilir. Teslim aldıktan sonra ürünün Satıcı’ya teslim edilmesinden alıcı sorumludur.

Cayma hakkının kullanılması için gereken süre içinde SATICI’ ya telefon yoluyla bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde ve kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun ve ambalajının, varsa eklerinin, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de beraberinde iade edilmesi gerekmektedir.Ürün ve Satıcı hatalarından kaynaklanan iadelerde 14 gün içinde Satıcı tarafından bedel iade edilecektir.

5. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler içerisinde bulunan, Satıcı’nın düzenli teslimatı ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile konaklama, seyahat, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda ürün ve hizmetler bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

6. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düşmesi durumunda, kart sahibi bankayla arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi durumunda, ALICI, borcun gecikmeli ifası sebebiyle SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER

Satışı gerçekleştiren SATICI, sipariş eline ulaştığı günden itibaren ürün teslimini sağlamakla mükelleftir. Ürün satışlarında süre, her koşulda otuz günle sınırlandırılmıştır. SATICI’nın bu süre içerisinde teslimatı gerçekleştirmemesi halinde ALICI’nın cayma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca siparişin teslimatının imkansızlaştığı durumlarda satıcı bu durumu öğrendikten sonra üç gün içerisinde müşteriye yazılı ve sözlü bildirimde bulunması gerekmektedir. Ardından yukarıda belirtilen ilgili maddeler kapsamında SATICI tarafından ALICI’ya geri ödeme gerçekleştirilecektir.

SATICI, ürünün müşteriye ulaşması sürecinde yaşanan kayıp ve hasarlardan kendisi sorumludur. Ama müşteri ürünü satıcının iştiraki olmayan bir kişi veya kurumla almak isterse bu sorumluluk durumu ortadan kalkmaktadır.

8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda itiraz ve şikayetler, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde bulunan vilayetlerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan vilayetlerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan vilayetlere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

bottom of page